Нюур хуудаһан

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Flag of Buryatia.svg
Википеэдидэ таатай морилогты!
Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи
2017 оной 10 һарын 20 үдэртэ Буряад хэлэнэй
Википеэдиин хубилбарида 2027 үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

HSUtvald.svg Шэлэгдэмэл үгүүлэл

Heartfailure ru.jpg

Зүрхэнэй дутагдал, заримдаа шуһаар дүүргэн зүрхэнэй дутагдал, зүрхэн бэе махабадай хэрэгсээ түлөөхи хангалтатай хэмжээнэй шуһанай урасхалые дэмжэхын тула хөөжэ шадахагүй байхада болоно. Гол түлэб амисхал тээрэхэ, ядарха эсэхэ ба хүл хабдаха шэнжэ тэмдэгүүд ба симптомууд элирнэ. Бэеын дадхаалгые хэхэдэ, хэбтэхэдэ амисхалай тээрэлгэ муудаад, һүнидэ нойрһоо һэреэжэ болоно. Зүрхэнэй дутагдалай шалтагаанаар юрэдөө сээжээр үбдэнэгүй (тэрэшэлэн стенокарди болоногүй). Зүрхэнэй дутагдалай юрэдын ушар шалтагаан дунда титим һудаһанай үбшэн (коронарна дутагдал) болон урдахи миокардын инфаркт, үндэр шуһанай даралта, тосхуурай фибрилляци, зүрхэнэй хабхалгын үбшэн, архиие хэтэргэхэ, халдабари болон үлэ мэдэгдэхэ ушар шалтагаанай кардиомиопати байна. Эдэнь зүрхэнэй үйлэ бүтэсые гү, али ажаллалгые хубилгаха дээрэһээ зүрхэнэй дутагдал ушаруулна. Зүүн хобдол агшаха гү, али зүрхэн буураха шадабари гэмтэһэниие хамаарбал, зүрхэнэй дутагдалай хоёр үндэһэн түрэлнүүдые илгана: зүүн хобдолой дисфункци ушарһан зүрхэнэй дутагдал болон хэбэй шахалтын фракцитай зүрхэнэй дутагдал. (бүрин эхээр уншаха)

PL Wiki InM ikona.svg Шэлэгдэмэл зураг

Nasir-al molk -1.jpg

Насир-ол Молк мечеть сүмэ, Шираз, Иран.

Wikipedia-logo-v2.svg Википеэди амар мэндэ!

10 sharing book cover background.jpg

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхэй толиин түһэл, нэбтэрхэй толи. Тухайн мэдээлэлые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгэ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байна ха юм. Википеэди нэбтэрхэй толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дурын оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхэй толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа гү, али Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха ингли хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн болоод одоо 1.5 сая шахуу үгэ хэлэлгын тайлбарие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн уруу оршуулха үйлэ ябасада хубита нэмэриеэ оруулаарайгты. Энэ хэрэгэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, заһабарилха гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхэй толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wikipedia in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!

HSDagensdatum.svg Вики-литэ

Үйлэ ябадалнууд

  • 1898 оной 12 һарын 10 — Куба Испаниһаа тусгаар тогтоноһон.
MKGandhiji.jpg

Түрэһэн

(дэлгэрэнгы...)

Наһа бараһан

(дэлгэрэнгы...)

Викимедиин түһэлнүүд

nowiki></nowiki> Мета Вики
Викимедиа түһэлнүүд
Вики толи
Толи, тайлбари бэшэг
Wikispecies

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

Википеэдидэ шэнэ хубилалга
Список сокращений:
Н
Этой правкой была создана новая страница. (см. также список новых страниц)
м
Это незначительное изменение
б
Эта правка сделана ботом
д
Правка Викиданные
(±123)
изменение размера в байтах

20 арба һара 2017

19 арба һара 2017

Шэнэ заһалга
  Шэнэ үгүүлэлнүүд
Шэнэ зурагууд

Википеэди бусад хэлээр

Бүхы хэлэн · Олон хэлтэй ажиллах · Шэнэ хэлэн дээрэ Википеэди эхлүүлхэ
For non-Buryat speakers, please proceed to our Helpdesk page for general enquiries.